Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach lub upoważniony Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 14.00 - 16.00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego tel. (12) 385 31 60.

 

Skargi/wnioski można składać:

- listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach, ul. 3 Maja 140, 32-100 Proszowice
osobiście w sekretariacie Komendanta Powiatowego przy ul. 3 Maja 140 w godz. 8.30-15.30
za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl
- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kppspproszowice@straz.krakow.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
faxem na nr (12) 385 31 78
ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z sekretariatem Komendanta Powiatowego pod nr. tel. (12) 385 31 60.

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
- imię i nazwisko wnoszącego,
- dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.