ratownictwo techniczne

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP

Liczba godzin lekcyjnych: teoria 12h, praktyka 19h

Rozpoczęcie 25.11.2018 - 03.12.2018r

warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat i nie przekroczone 60lat.
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych (wzór w zakładce do pobrania-wzory druków).
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (jedno dla wszystkich członków z danej Gminy bo są grupowe).
  • skierowanie na szkolenie od Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (wzór w zakładce do pobrania-wzory druków „karta zgłoszenia na szkolenie OSP”).
  • wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy), lub gimnazjum.
  • Zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie wymagań równorzędnych.

Ponadto strżacy muszą posiadać na szkolenie:

  • zajęcia teoretyczne - ubranie koszarowe
  • zajęcia praktyczne - ubranie koszarowe, hełm, ubranie specjalne (nomex), rękawice strażackie, obuwie specjalne
  • egzamin część teoretyczna - ubranie koszarowe, dokument ze zdjęciem potwierdzajacy tożsamość
  • egzamin część praktyczna - ubranie koszarowe, hełm, ubranie specjalne (nomex), rękawice strażackie, obuwie specjalne,dokument ze zdjęciem potwierdzajacy tożsamość

Pliki: