Rozliczanie Dotacji OSP

W związku z potrzebą terminowego wydatkowania dotacji KSRG w zakresie realizacji zadania publicznego pt. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego", oraz dotacji MSWiA w zakresie realizacji zadania publicznego pt. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych" Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach uprzejmie informuje, że termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia podpisania umowy przez KG PSP do dnia 31 października 2017 r. (większość jednostek OSP z terenu powiatu poza zakupami samochodów - dokładna data znajduje się na umowie). Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę według wzoru  w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

Do rozliczenia dotacji KSRG prosimy przygotować:
- opisane i podpisane faktury,
- kserokopię książki inwentarzowej z wpisanym asortymentem potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- wypełnione i podpisane sprawozdanie,
- podpisane oświadczenie o rachunku bankowym,
- ksero potwierdzenia przelewu lub wpłaty gotówkowej za zgodność z oryginałem.

Do rozliczenia dotacji MSWiA prosimy przygotować:
- opisane i podpisane faktury,
- ksero książki inwentarzowej z wpisanym asortymentem potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- wypełnione i podpisane sprawozdanie,
- podpisane oświadczenie o rachunku bankowym,
- ksero potwierdzenia przelewu lub wpłaty gotówkowej za zgodność z oryginałem.

Ponadto do rozliczenia prac remontowych należy dodatkowo dostarczyć:

 - Zdjęcia obiektu przed i po remoncie (wydrukowane, uwidaczniające wykonane prace remontowe)

 - Kserokopie aktu własności lub umowę użytkowania obiektu przez jednostkę OSP oraz zgodę właściciela na wykonanie prac remontowych,

Dokumenty do pobrania:

 

Pliki: