szkolenie dowódców OSP

Szkolenie kierujących działaniami ratowniczo gaśniczymi dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP) według programu z 2015 r.

Liczba godzin lekcyjnych: teoria 24h, praktyka 14h

warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat i nie przekroczone 60lat;
  • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych;
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych (wzór w zakładce do pobrania-wzory druków);
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • skierowanie na szkolenie od Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (wzór w zakładce do pobrania-wzory druków „karta zgłoszenia na szkolenie OSP”);
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP według programu z 2015 r. lub spełnienie wymagań równorzędnych.

Ponadto strażacy muszą posiadać na szkolenie:

  • zajęcia teoretyczne - ubranie koszarowe;
  • zajęcia praktyczne - ubranie koszarowe, hełm, ubranie specjalne (nomex), rękawice strażackie, obuwie specjalne;
  • egzamin część teoretyczna - ubranie koszarowe, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
  • egzamin część praktyczna - ubranie koszarowe, hełm, ubranie specjalne (nomex), rękawice strażackie, obuwie specjalne, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Pliki: