szkolenie naczelników OSP

Szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych  według programu z 2015 r.

Liczba godzin lekcyjnych: teoria 18h,

warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat i nie przekroczone 60lat;
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych (wzór w zakładce do pobrania-wzory druków);
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • skierowanie na szkolenie od Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (wzór w zakładce do pobrania-wzory druków „karta zgłoszenia na szkolenie OSP”);
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie
    z programem szkolenia z 2006 roku.

Ponadto strażacy muszą posiadać na szkolenie:

  • zajęcia teoretyczne - ubranie koszarowe;
  • egzamin część teoretyczna - ubranie koszarowe, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;

Pliki: